Bauknecht GSU 81414 A++ WS Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Bauknecht GSU 81414 A++ WS herunter. Bauknecht GSU 81414 A++ WS Instruction for Use Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 11
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf28 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
SV -1-
Bauknecht is a registered trademark
Programblad
TABLETT-
INSTÄLLNING
Denna inställning
gör det möjligt att
optimera
programmens
prestanda efter
vilken typ av
diskmedel som
används.
Tryck in
tablettknappen (tills
indikatorn börjar
lysa) om du
använder
kombidiskmedel i
tablettform.
Om
pulverdiskmedel
eller flytande
diskmedel används
ska tablettindikatorn
på kontrollpanelen
vara släckt.
FÖRDRÖJD START
Tryck på knappen (flera
gånger) för att senarelägga
programstarten.
Programstarten kan
senareläggas med mellan 0:30
och 24 timmar. Varje tryck på
knappen fördröjer starten
med: 0:30 om
fördröjningstiden är mindre än
4 timmar, 1:00 om
fördröjningstiden är mindre än
12 timmar och 4 timmar om
fördröjningstiden är mer än
12 timmar. Om du trycker ner
knappen när indikatorn har
nått 24 timmar stängs fördröjd
start av - ”OFF” visas. Tryck
sedan på startknappen.
Fördröjningstiden kan justeras
efter att du tryckt på Start.
Diskprogrammet startar efter
inställd tid.
START/PAUS/
ÅTERSTÄLLNING
Tryck på denna
knapp för att starta
det valda
programmet.
Indikatorn tänds och
slocknar sedan när
programmet är
klart.
Programmet pausas
om du trycker på
start eller öppnar
luckan under
programmet.
Startindikatorn
blinkar.
Tryck på start och
stäng luckan för att
starta programmet
på nytt.
RADERA/AV
Tryck på denna knapp
för att stänga av
kontrollpanelen.
Om knappen trycks
och hålls nere i
3 sekunder under ett
pågående program
raderas programmet.
Om knappen trycks
och hålls nere i
3 sekunder när
diskmaskinen är av
töms vattnet. Om
knappen hålls intryckt
under ett program
med fördröjd start
aktiverat raderas
inställningen och
återgår föregående
inställning.
INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH
4000 107 33080
AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.
ECO PROGRAM-
INDIKATOR
Indikatorn lyser när
standardprogrammet är
aktivt.
MULTIZONE-
INDIKATOR
Indikatorn lyser när endast
överkorgen eller
underkorgen har lastats.
INDIKATOR FÖR
TANGENTBORDSLÅS
Indikatorn lyser när
tangentbordslåset är aktivt.
VATTENKRAN
STÄNGD - Larm
Blinkar när vatten inte fylls på
eller kranen är stängd.
DISPLAY FÖR DISKTID
Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När ”Fördröjd start”
har valts visas tiden som återstår till programstart: ”h24” visas om mer än
10 timmar återstår och ”h:mm” visas om mindre än 10 timmar återstår.
Om meddelandena ”Fx Ey” visas på displayen, se sidan 8, kapitel ”Vad ska
göras om...”.
FÖRDRÖJD START-
INDIKATOR
Indikatorn lyser när fördröjd
start är aktiv.
SKÖLJMEDELSINDIKAT
OR
När denna indikator lyser (vid
programmets slut) är det dags
att fylla sköljmedelsdoseraren.
SALTINDIKATOR
När denna indikator lyser (vid
programmets slut) är det dags
att fylla saltbehållaren.
PROGRAM-
KNAPP
Tryck på
knappen P (en
eller flera gånger)
tills numret
det önskade
programmet
visas på displayen
(P1...Px). Se
”Programöver-
sikt” på nästa
sida.
Efter 3 sekunder
visas återstående
programtid.
POWERCLEAN
®
Vattenstrålar med extra högt tryck
gör att diskningen blir intensivare i
ett särskilt område i underkorgen.
MULTIZONE
Används för att välja
önskad diskzon.
Maskinen diskar
innehållet i båda
korgarna som
standard
(indikatorerna är inte
tända).
Tryck på knappen
flera gånger om du
bara vill att innehållet
i ena korgen ska
diskas:
TANGENT-
BORDSLÅS
Funktionen används
för att låsa knapparna
på kontrollpanelen.
På så sätt undviker
du att diskmaskinen
startar av misstag om
barn leker med
knapparna på
kontrollpanelen.
Aktivera funktionen
genom att trycka in
knappen i
3 sekunder.
Upprepa samma
procedur för att låsa
upp panelen.
endast överkorg
indikatorn är tänd
endast underkorg
indikatorn är tänd
ANTIBAKTERIELL
SKÖLJNING
Denna funktion innebär en extra
sköljning med bakteriedödande
verkan i slutet av diskprogrammet,
vilket ger ännu bättre hygien.
Tryck på knappen för att slå på eller
stänga av funktionen.
Denna funktion kan användas
tillsammans med programmen som
specificeras i programöversikten.
Diskmaskinsluckan måste hållas
stängd under hela programmet för
att bakteriereducering ska kunna
garanteras.
Om luckan öppnas börjar
kontrollampan att blinka.
Snab/jointfilesconvert/787149/bguide
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 10 11

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Programblad

SV -1-Bauknecht is a registered trademarkProgrambladTABLETT-INSTÄLLNING Denna inställning gör det möjligt att optimera programmens prestanda efter vil

Seite 2

SV -10-Vad ska göras om...Diskgods och bestick... Möjliga orsaker... Åtgärder...har missfärgade plastdetaljer - Tomatsås/morotsjuice. - Exempelvis

Seite 3 - Dagliga kontroller

SV -11-Försiktighetsåtgärder och allmänna råd1. FörpackningFörpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100 % och är märkt med sy

Seite 4 - Daglig användning

SV -2-Programblad1) Programdata har erhållits vid användning av standardalternativ under normalvillkor. Data kan variera beroende på omgivningstempera

Seite 5 - D - ÖPPNA

SV -3-När maskinen används första gången5 78614109231- saltbehållare2- sköljmedelsdoserare3- diskmedelsfack4- korgar5,6,7,8- funktioner på panelen9

Seite 6 - Användning av PowerClean

SV -4-Dagliga kontroller3Daglig användningFylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt

Seite 7 - Rengöring och underhåll

SV -5-Ställa in disk i korgarna4CLICK!Rotate the flapclockwise andhook on rackA - OPEN TO OPEN A:A - CLOSEDAABD - STÄNGDAD - ÖPPNAA - Justerbara vinga

Seite 8

SV -6-Ställa in disk i korgarna4Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spol

Seite 9

SV -7-768ProgramöversiktDet maximala antalet program illustreras i kapitlet ”Informationsblad”. De program som finns på din maskin hittar du på panele

Seite 10 - Vad ska göras om

SV -8-Vad ska göras om...Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar

Seite 11

SV -9-Vad ska göras om...Diskgods och bestick... Möjliga orsaker... Åtgärder...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset- För lite pla

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare