Bauknecht GSU 102414 A+++ IN Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Bauknecht GSU 102414 A+++ IN herunter. Bauknecht GSU 102414 A+++ WS Instruction for Use Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 11
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet5.0 / 5. Basierend auf34 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
SV -1-Bauknecht is a registered trademark
Programblad
INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!
4000 107 33092
AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.
PROGRAM-
KNAPP
Tryck på
knappen ”P”
(en eller flera
gånger) tills numret
på det önskade
programmet
visas på displayen
(P1...Px). Se
”Programöversikt”
på nästa sida.
Efter 3 sekunder
visas återstående
programtid.
START/PAUS/
ÅTERSTÄLLNING
Tryck på denna
knapp för att starta
det valda
programmet.
Indikatorn tänds och
slocknar sedan när
programmet är klart.
Programmet pausas
om du trycker på
start eller öppnar
luckan under
programmet.
Startindikatorn
blinkar.
Tryck på start och
stäng luckan för att
starta programmet
på nytt.
RADERA/AV
Tryck på denna knapp
för att stänga av
kontrollpanelen.
Om knappen trycks och
hålls nere i 3 sekunder
under ett pågående
program raderas
programmet. Om
knappen trycks och
hålls nere i 3 sekunder
när diskmaskinen är av
töms vattnet. Om
knappen hålls intryckt
under ett program med
fördröjd start aktiverat
raderas inställningen
och återgår föregående
inställning.
ECO PROGRAM-
INDIKATOR
Indikatorn lyser när standard-
programmet är aktivt.
MULTIZONE-
INDIKATOR
Indikatorn lyser när endast
överkorgen eller
underkorgen har lastats.
INDIKATOR FÖR
TANGENTBORDSLÅS
Indikatorn lyser när
tangentbordslåset är aktivt.
VATTENKRAN
STÄNGD - Larm
Blinkar när vatten inte fylls
eller kranen är stängd.
DISPLAY FÖR DISKTID
Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När ”Fördröjd start”
har valts visas tiden som återstår till programstart: Om mer än 10 timmar
återstår visas ”h24” och om mindre än 10 timmar återstår visas ”h:mm”.
Om meddelandena ”Fx Ey” visas på displayen, se sidan 8, kapitel ”Vad ska
göras om...”.
FÖRDRÖJD START-
INDIKATOR
Indikatorn lyser när fördröjd
start är aktiv.
SKÖLJMEDELS-
INDIKATOR
När denna indikator lyser
(vid programmets slut)
är det dags att fylla
sköljmedelsdoseraren.
SALTINDIKATOR
När denna indikator lyser
(vid programmets slut) är det
dags att fylla saltbehållaren.
POWERCLEAN
®
Vattenstrålar med extra
högt tryck gör att
diskningen blir intensivare i
ett särskilt område i
underkorgen.
TABLETT-
INSTÄLLNING
Denna inställning
gör det möjligt att
optimera
programmens
prestanda efter
vilken typ av
diskmedel som
används.
Tryck in
tablettknappen
(tills indikatorn
börjar lysa) om
du använder
kombidiskmedel
itablettform.
Om pulverdiskmedel
eller flytande
diskmedel används
ska tablettindikatorn
på kontrollpanelen
vara släckt.
MULTIZONE
Används för att välja
önskad diskzon.
Maskinen diskar
innehållet i båda
korgarna som standard
(indikatorerna är
inte tända).
Tryck på knappen flera
gånger om du bara vill
att innehållet i ena
korgen ska diskas:
TANGENT-
BORDSLÅS
Funktionen används för
att låsa knapparna på
kontrollpanelen.
På så sätt undviker du
att diskmaskinen startar
av misstag om barn
leker med knapparna
på kontrollpanelen.
Aktivera funktionen
genom att trycka in
knappen i 3 sekunder.
Upprepa samma
procedur för att låsa
upp panelen.
endast överkorg
indikatorn är tänd
endast underkorg
indikatorn är tänd
POWERDRY
®
Funktionen ger optimalt
torkresultat genom en
kondensationsprocess som
äger rum inuti
diskmaskinen.
FÖRDRÖJD START
Tryck på knappen
(flera gånger) för att
senarelägga programstarten.
Programstarten kan
senareläggas med mellan
0:30 och 24 timmar. Varje
tryck på knappen fördröjer
starten med: 0:30 om
fördröjningstiden är mindre
än 4 timmar, 1:00 om
fördröjningstiden är mindre
än 12 timmar och 4 timmar
om fördröjningstiden är mer
än 12 timmar. Om du
trycker ner knappen när
indikatorn har nått
24 timmar stängs fördröjd
start av - ”OFF” visas. Tryck
sedan på startknappen.
Fördröjningstiden kan
justeras efter att du tryckt på
Start. Diskprogrammet
startar efter inställd tid.
Snab/jointfilesconvert/781270/bguide
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 10 11

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Programblad

SV -1-Bauknecht is a registered trademarkProgrambladINNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUID

Seite 2

SV -10-Vad ska göras om...Diskgods och bestick... Möjliga orsaker... Åtgärder...har missfärgade plastdetaljer - Tomatsås/morotsjuice. - Exempelvis

Seite 3 - Dagliga kontroller

SV -11-Försiktighetsåtgärder och allmänna råd1. FörpackningFörpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100 % och är märkt med sy

Seite 4

SV -2-Programblad1) Programdata har erhållits vid användning av standardalternativ under normalvillkor. Data kan variera beroende på omgivningstempera

Seite 5 - D - ÖPPNA

SV -3-När maskinen används första gången5 7861410923111- saltbehållare2- sköljmedelsdoserare3- diskmedelsfack4- korgar5,6,7,8- funktioner på panele

Seite 6 - Användning av PowerClean

SV -4-Dagliga kontroller3Daglig användningFylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt

Seite 7

SV -5-Ställa in disk i korgarna4CLICK!Rotate the flapclockwise andhook on rackA - OPEN TO OPEN A:A - CLOSEDAABD - STÄNGDAD - ÖPPNAA - Justerbara vinga

Seite 8

SV -6-Ställa in disk i korgarna4Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spol

Seite 9

SV -7-CLICK!6123311224455657843768109ProgramöversiktDet maximala antalet program illustreras i kapitlet ”Informationsblad”. De program som finns på di

Seite 10 - Vad ska göras om

SV -8-Vad ska göras om...Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar

Seite 11

SV -9-Vad ska göras om...Diskgods och bestick... Möjliga orsaker... Åtgärder...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset- För lite pla

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare